Beiratkozás

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levél a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
• olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
• a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.
Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Itt szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.
• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a intézményünk lehetőséget biztosít a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. A pontos időpontról későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.

Felhívjuk figyelmét, hogy csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

A képen a következők lehetnek: , szöveg, amely így szól: „2020. 28. május 15. Beiratkozás vár az iskola”

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 30.

Tel.: 52/598-430

E-mail: irinyiiskola1@gmail.com

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.  

Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja

  • az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az
  • ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,
  • a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és
  • a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

  • az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy
  • lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát, továbbá

lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni

Határtalanul

HAT-19-01-0677

Október 4-től október 8-ig a Határtalanul program keretében iskolánk 25 tanulója Ukrajnába utazhatott, hogy jobban, közelebbről megismerje a határainkon túl élő kortársaik életét, az ottani emberek hagyományait, a magyarság történelmi múltjának helyszíneit, eseményeit és alakjait. A diákok Beregszászon remekül érezték magukat a még mindig igazi kollégiumi hangulatot sugárzó Kálvin János Református Vendégszálláson az ódon falak között. A Kollégium melletti ebédlőben kedves fogadtatásban részesültek, és finom, ízletes, házias ételeket kaptak a szakácsnéniktől. Nagyon sok program, kirándulás tette színessé, változatossá napjaikat, melyek során rengeteg új, a megszokottól eltérő élményben lehetett részük. A programok közül néhány különösen emlékezetes marad: a Rákóczi-szabadságharcban jelentős szerepet betöltő ungvári vár berendezése, kép-és fegyverkiállításai, a munkácsi vár látványa a 68 méteres magaslaton, Zrínyi Ilona és a gyermek Rákóczi Ferenc szobra. A megkérdezett gyerekek számára talán az egyik legnagyobb élmény a 839 m magasan fekvő Vereckei- hágónál tett kirándulás volt, ahol a magyar honfoglalás millecentenáriumi emlékművét is megtekintették. Jól érezték magukat Kárpátalja egyik legszebb műemlékénél, a Schönborn-kastélynál is, ahol számtalan fotót készítettek az épületről, a kastély parkjában található kis tóról, az őzekről és a hatalmas többszáz éves fákról. A beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Általános Iskolában az október 6-ai ünnepi műsornak lehettek részesei, illetve az iskola tanulóival közösen helyeztek el koszorúkat az iskola névadójának szobránál. A sok program közül még nagyon említésre méltó a Kárpátaljai Magyar Főiskolán tett látogatás is. Nemcsak a fogadtatás, a vendégszeretet, a főiskola bejárása hagyott nyomott a tanulókban, hanem a különböző szakos tanárok, hallgatók is, akik érdekes előadásokkal, bemutatókkal készültek számukra. A kiránduláson részt vevő gyerekek mind ezek mellett bizonyára a sok-sok vidám perc, az éjszakai alvás helyetti beszélgetések, vicces történések hangulatait is megőrzik majd emlékeikben, mint ahogyan ez lenni is szokott a szülői felügyelet alól kicsit szabadon engedett gyerekekkel.

Versmondó verseny

A mai alsó tagozatos versmondóversenyen a 3. évfolyamon a következő eredmények születtek:

1. helyezést ért el:
Asztalos Alexandra
2. helyezést ért el:
Dudás Janka
3. helyezést ért el
Kerek Adél, Csukás Márkó
Különdíjas lett:
Nagy Csilla, Ujvárosi Lotti, Pántya Attila, Szabó Bence
Felkészítő nevelők: Bencze Istvánné, Kathiné Bagdi Márta
Zsűri tagjai: Kissné Tácsik Mariann, Kun Imréné, Kiss Csaba
Szervezők: Deczki Kálmánné, Kathiné Bagdi Márta, Tepfenhartné Bődi Katalin
Gratulálunk minden tanulónak, a szülőknek, a felkészítő nevelőknek!
Köszönjük minden résztvevő munkáját!
Köszönjük a Berettyóújfalui Tankerület támogatását!

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

A KRÉTA (elektronikus napló) online felületen tájékozódhatnak gyermekeik iskolai előmeneteléről, haladásáról.https://klik031154004.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login

Az elektronikus napló (EKRÉTA) szülők által használt felületéhez a

felhasználónév: a tanuló 11 jegyű oktatási azonosítója
jelszó: a tanuló születési dátuma kötőjelekkel elválasztva

Például:

Azonosító: 71234567891
Jelszó: 2010-10-10 Az eléréshez internet hozzáférés szükséges. Azok a szülők, akik sem otthon, sem munkahelyükön nem tudnak internetezni, azok számára az iskolában is lehetőséget biztosítunk az elérésre. Az elektronikus ellenőrzővel kapcsolatos információkat az alábbi linken olvashatják:https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2424862 

Átadó

A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 71.115.000 Ft támogatásban részesült. Az alsós és a felsős épület tantermeiben a rossz állapotú parkettaburkolatokat lecserélték, továbbá új sportpadló burkolat került a tornaterembe, ahol vakolatjavítás és belső festés is történt. A felújítások mellett sporteszközök vásárlására is sor került.